X

ติดตามความก้าวหน้าไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พระนครศรีอยุธยา-สหกรณ์จังหวัดฯพร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์ฯติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำโปร่งใส ประโยชน์สูงสุด

นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดฯ นายสินสมุทร  คงประโยชน์  ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัดพร้อมด้วยประธาน สกต.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา และนายสุวิทย์ จำเนียรธรรม ผู้จัดการ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ที่ ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการก่อสร้างตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน สนับสนุนและพัฒนาสถาบันเกษตรให้เข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้มีการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ จำนวน  4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)   โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์โคเนื้อต้นทาง

นางสาวนลินี กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณไทยนิยมยั่งยืนจำนวน 1,791 ล้านบาท จากงบกลางปีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ 2.4 หมื่นล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 307 แห่งใน 67 จังหวัด ซึ่งโครงการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรหรือโครงการแก้มลิง 1,017 ล้านบาท ให้สหกรณ์ 146 แห่ง สำหรับสร้างฉาง โกดัง ลานตาก เพื่อเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) ขณะนี้ กรมฯได้จัดสรรงบประมาณให้สหกรณ์ที่เข้าโครงการแล้ว ซึ่งแต่ละแห่งต้องสมทบงบประมาณเพิ่มไม่น้อยกว่า 10% ของงบประมาณที่ได้รับ     โดยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (งบกลางปี) ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) จำนวน 2 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,168,000  ล้านบาท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ในการจัดซื้อฉาง 3,000 ตัน จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 12,528,000 ล้านบาท และลานตาก 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,418,000 ล้านบาท  สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ในการจัดซื้อฉาง 1,000 ตัน จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 3,960,000 ล้านบาท และลานตาก 5,600 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 2,790,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,750,000 ล้านบาท  ณ ปัจจุบันแต่ละสหกรณ์ได้บริษัทผู้รับจ้างและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้บริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัท มาสเตอร์บิลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทำสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ได้บริษัทผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็มบุญ โดยทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561

นายสินสมุทร  คงประโยชน์  ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด กล่าวว่านับเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ