X

พัทลุง-แถลงข่าวการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 6

แถลงข่าวการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิต” ในเรื่องพรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


วันนี้ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ท้องถิ่นร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิต” ที่จะจัดขึ้นหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


ในเรื่องพรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการร่วมกัน จึงมีการจัดการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเกิดความตระหนักและให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้มีความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ และ4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ ต่อไป
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและเกี่ยวข้องการบรรยาย การอภิปราย การเสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การสาธิต การศึกษาดูงานในพื้นที่และการจัดนิทรรศการ การมอบโล่รางวัลแก่ อบจ.ขับเคลื่อน D1669 และโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ จำนวน ๓ วัน


ขณะที่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าที่จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “ท้องถิ่นร่วมใจปลอดภัยทุกชีวิต” จังหวัดพัทลุง แม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็มีศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา หรือด้านกีฬา พี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุง มีความพร้อมและยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดเตรียมสถานที่ ด้านการจัดการประชุม ซึ่งในส่วนนี้เชื่อว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นจังหวัดพัทลุง ยังเป็นเมืองรองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งป่าพะยอม อุทยานนกน้ำทะเลน้อย มีทะเลบัวที่สวยงาม มีนกน้ำหลากหลายชนิด และมีผลิตภัณฑ์กระจูดจำหน่าย สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยังมีธรรมชาติรอบข้างที่อุดมสมบูรณ์ สามารถไปชมวิถีชีวิตควายน้ำที่มีที่นี่ที่เดียว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน