X

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานราก

นครราชสีมา – เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอต่อ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานราก

11 กุมภาพันธ์ 2561 ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้อมวงสนทนานโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ต่อนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานเทศกาลเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 16 บริเวณลานป่าสัก หลังองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

ภายหลังจากการแลกเปลี่ยน นำเสนอข้อมูล และพูดคุยในเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวิรัตน์ สุขกุล ประธานอนุกรรมการขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น” เพื่อให้รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำข้อเสนอของขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย 3 ด้าน คือ

1) แนวทางการพัฒนาอำเภอวังน้ำเขียว เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.1 ให้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอต่อรัฐบาลในการประกาศอำเภอวังน้ำเขียวเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 กำหนดให้อำเภอวังน้ำเขียวเป็นผังเมืองเฉพาะ ตามกฏหมายผังเมือง เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.3 ให้มีแผนงานและงบประมาณในการสนับสนุนตำบลไทยสามัคคี ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษของอำเภอวังน้ำเขียว และของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นของขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

2.1 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนชมรม/ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวโดยชุมชน 363 ตำบล และ 9 พื้นที่ อพท. โดยผลักดันให้บรรจุเป็นแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด

2.2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อรัฐบาลในการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดกลุ่มเป็นพื้นที่พิเศษเชิงภูมินิเวศน์ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ วิถีคนชายแดน และเมืองหน้าด่านการพัฒนา โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระดับตำบล

2.3 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเชื่อมโยงบริษัทประชารัฐทุกจังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

2.4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อกฏหมายที่เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อต่อการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น กฏหมายป่าไม้ และระเบียบว่าด้วยการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์

3) แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.1 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไปในลักษณะโครงการพิเศษให้กับพื้นที่ 363 ตำบล โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบล เป็นกลไกการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ ที่มีความความพร้อมในการพัฒนาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การเดินทางลงพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีในครั้งนี้ นอกจากนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเบญจมาศบานในม่านหมอกแล้ว ยังได้เยี่ยมชมสวนลุงอินทร์ ที่ทำศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร และโฮมสเตย์บ้านบุไทร เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด “แหนมเห็ดแม่นุ้ย” และเยี่ยมชมสวนผักคนเฮ็ดเวียก ป้าแดงสวนผักสลัด ที่ทำเกษตรปลอดสาร บนแปลงที่ดินสาธารณะที่อบต.ไทยสามัคคี ได้เปิดให้เข้าทำประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงข้อเสนอของขบวนองค์กรชุมชนฯ โดยระบุว่า “ขอกลับไปศึกษาในรายละเอียดก่อน แต่การได้เข้ามาในพื้นที่นั้นทำให้รู้ว่าเราคิดเรื่องที่ตรงกัน เราเห็นการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เราเห็นเป็นเรื่องการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้กับชุมชน”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

คนทำงานในแวดวงการพัฒนาที่อยากเห็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง