การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของการเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด คณะทำงาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสถาพร บุญเหลือ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอุทุมพรพิสัย นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นายสมร จวบกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 13 คน

นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน ฯ แจ้งว่า ที่ประชุม ฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนดำเนินงานสำหรับแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ฯ

คณะทำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจาก บุคคลสามฝ่าย ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จึงเห็นควรนำข้อสรุป/ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม ฯ ในวันนี้ รายงานต่อไปยังคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระดับจังหวัด จากนั้น จะได้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายในสหกรณ์ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดทำแผนงาน/งบประมาณ (ถ้าต้องมี) แปลงไปสู่การปฎิบัติให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่สหกรณ์ ที่สำคัญให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรสมาชิก ฯ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น