การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์ (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับ AEC) โดยจัดการอบรมผู้เกี่ยวข้องรวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเรือนโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลากรและเจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน

นางอัญชลี ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จากนั้น ร่วมกันทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์ และจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสหกรณ์ แปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดการพัฒนากิจการสหกรณ์ เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น