การเจรจาเพื่อชำระหนี้ และ ชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การเจรจาเพื่อชำระหนี้ และ ชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมเจรจาการชำระหนี้แทนเกษตรกร และ หาแนวทางชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
2. ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
3. เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือได้รับการรับรองจากสถาบันเจ้าหนี้ 4.เป็นหนี้ที่มีหลักประกันคุ้มมูลหนี้
5. เป็นหนี้ผิดนัดชำระ (NPL) ณ 31 ธันวาคม 2560
6. มูลหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

เงื่อนไขการชำระหนี้ คือ ชำระต้นเงินร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี จากต้นเงินค้างชำระ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานกับประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เพื่อทำการเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกร และ หาแนวทางชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 25 ราย

ผลการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีสมาชิกเพียง 10 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถดำเนินกระบวนการชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ จึงแจ้งให้ให้สหกรณ์ฯ จัดทำหนังสือแจ้งยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนและ ยินยอมโอนหลักทรัพย์ให้กองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ช่วยเหลือและให้โอกาสเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น