ศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการอบรม โครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาธุรกิจสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ พนักงาน และ สมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

นางอัญชลี ฯ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาธุรกิจสหกรณ์ ใช้วิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด เป็นสหกรณ์นำร่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถ และ สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

การขับเคลื่อนแผนธุรกิจโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เน้นการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาธุรกิจของสหกรณ์ ฯ ทั้งนี้ ได้ประสานงาน นายชายชาญ อาษาพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจัดหาผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ช่วยกันถ่ายทอดความรู้สู่สหกรณ์ นำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เป็นองค์กรเข้มแข็งช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น