เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาพร จันทร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปเข้าร่วมการประชุม ฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ( ปี 2562 จัดสรรวงเงินกู้ยืมจำนวน 1,100 ล้านบาท ) ดำเนินการประชุม ฯ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวยุพาพร ฯ แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กำหนดกรอบวงเงินให้หน่วยงานรัฐและสถาบันเกษตรกรนำเงินไปส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของเกษตรกร ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม และ เกลือทะเล จำนวน 1,100 ล้านบาท

สำหรับสถาบันเกษตรกร ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ชุมนุมสหกรณ์ (การเกษตร ประมง นิคม) และ กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ ต้องดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถจัดทำงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี มีวินัยทางการเงิน ไม่มีการทุจริต และ ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี กรณีมีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว โดยกำหนดให้จัดทำโครงการ ฯ ประกอบการเสนอขอใช้เงินกองทุน ฯ ผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลแต่ละด้าน ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้.-

1. การจัดหาปัจจัยการผลิต จะต้องเป็นปัจจัยการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจำเป็นต่อการผลิตและมีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม (ดอกเบี้ยร้อยละ 1)

2. การกู้ยืมเพื่อการผลิต การเก็บรักษาหรือจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอรายละเอียดของโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และแผนการชำระเงินกู้ยืมคืน (ดอกเบี้ยร้อยละ 2)

3. การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือ การตลาด ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเสนอรายละเอียดการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะ (ปลอดดอกเบี้ย)

นางสาวชนิตา แช่มตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ ความเสี่ยงและเทคนิคการเขียนโครงการ ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิตและการตลาดส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบในการกำกับดูแลและส่งเสริม สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร จึงได้
มอบหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันเกษตรกร หากประสงค์ขอใช้เงิน ให้จัดทำโครงการ ฯ ส่งตรวจพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ เสนอผ่านกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ ฯ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น