สหกรณ์ศรีสะเกษเดินหน้ารวบรวมและจำหน่ายผลผลิตตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

สหกรณ์ศรีสะเกษเดินหน้ารวบรวมและจำหน่ายผลผลิตตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าประชุม ฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ


นางอัญชลี ฯ แจ้งว่า จุดมุ่งหมายการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ศรีสะเกษ โครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา การส่งเสริมใช้ประโยชน์ยางพาราในการทำถนน โรคใบด่างในมันสำปะหลัง


ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการตลาด โดยสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวม 22 อำเภอ จากนั้นจะทำการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชน ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กำหนดจัดการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ผู้รวบรวมผลผลิต กับ เอกชนผู้รับซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้น 14.00 น. คณะผู้ตรวจราชการ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา ในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสัมฤทธิ์ ลือชา พื้นที่เพาะปลูก 12 ไร่ ผลผลิต 1,750 กก.ต่อไร่ (ประสบการณ์ 10 ปี) เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน เมล็ดพันธุ์จากบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พันธุ์ 339 และ พันธุ์ 7979 ปีที่ผ่านมามีรายได้ 140,000 บาท จากเงินลงทุน 70,000 บาท ในปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 21 ตัน ราคาจำหน่ายตันละ 6,500 บาท
2. นางสมจิตร จิตรเฉลียว พื้นที่เพาะปลูก 8 ไร่ ผลผลิต 1,300 กก.ต่อไร่ (ประสบการณ์ 3 ปี) เริ่มปลูกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน เมล็ดพันธุ์จากบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พันธุ์ 339 และ 7979 ปีที่ผ่านมามีรายได้ 60,000 บาท จากเงินลงทุน 30,000 บาท ในปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 9.2 ตัน ราคาจำหน่ายตันละ 6,500 บาทนางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม รัฐบาลให้ความสำคัญโครงการ ฯ ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้สหกรณ์เป็นกลไกของรัฐ เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลิตและจัดจำหน่ายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร นำนโยบายการตลาดนำการผลิต แปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดี ผลปรากฏว่า เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น