X

ศรีสะเกษ จัดอบรมทางไกล (Conference) ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมาย (ปปง.)

ศรีสะเกษ จัดอบรมทางไกล (Conference) ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมาย (ปปง.)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมด้วยระบบ Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และ ผู้แทนสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป (ข้อมูลทางปีบัญชีปีล่าสุด) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม ฯ เป็นตัวแทนจาก 50 สหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
หัวข้อเรื่องการประชุม ฯ ครั้งนี้ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ฯ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน
นางอัญชลี ฯ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลัก ในการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปกป้องคุ้มครองประโยชน์อันพึงควรของสมาชิกสหกรณ์ จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อดำเนินการกำกับดูแลและป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์
จุดมุ่งหมายการอบรม ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ เป็นการยกระดับให้สหกรณ์มีนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการในการรับสมัคร การบริหารและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก โดยประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และ ช่องทางการบริการ หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ การรายงานธุรกรรม การเก็บรักษาเอกสาร ตลอดจนการตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )