X

การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมตรวจติดตามขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประธานการประชุม ฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการของส่วนราชการในสังกัด ฯ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครอบคลุมแผนงานสำคัญอันได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ธนาคารสินค้าเกษตร และ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด และ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ หลักสูตรสาธิตการทำปุ๋ยหมัก /น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ และการผลิตดินพร้อมปลูก โดยส่งเสริมการตลาดมุ่งสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกรสมาชิก

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )