X

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดศรีสะเกษ

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสเดียวกันได้มอบพันธุ์ไม้เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (ไม้ประดู่ มะค่า ไผ่ ไม้สัก) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ รวม 3 แปลง ได้แก่
1. ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าสังกัลสาธารณะประโยชน์ ตำบลห้วยใต้
2. ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่า บ้านน้อยใจดีสาธารณประโยชน์ตำบลห้วยสำราญ
3. ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สาธารณประโยชน์ตำบลห้วยสำราญ
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานผู้เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง/ปี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ดังกล่าว มีดังนี้.-
1. การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจ เชื่อมโยงและติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 90 คน เพื่อให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ หลักสูตร การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และการผลิตสินค้าดินพร้อมปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างเสริมรายได้
3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ไปแนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล
การประชุม ฯ ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. พ.ศ.2563 และ ผลการส่งเสริมการตลาดสินค้าของเกษตรกรสมาชิก
นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานเพื่อไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายตามกรอบทิศทางตามที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )