X

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมการประชุม ฯ จำนวน ๓๘ ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด โดยมี นายชายชาญ อาษาพล ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

นายมานะ คุณมาศ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการมีแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางให้สหกรณ์ ฯ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาสำหรับสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ฯ

การจัดทำ แผนกลยุทธ์ “สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด” ได้รับการสนับสนุนแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการนำแผนงานไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แผนกลยุทธ์ “สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด” ประกอบด้วย แผนการจัดหารายได้ในทุกธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูป (ปุ๋ยสั่งตัด) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ข้าวเปลือก) แผนการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ และ แผนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ หลังสิ้นสุดการประชุม ฯ สหกรณ์จะนำแผน ฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และ นำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์และสมาชิก ต่อไป

วชิรญาณ์ : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )