X

สหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยมาตรการคุมเข้มป้องกันภัย COVID-19

สหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยมาตรการคุมเข้มป้องกันภัย COVID-19
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ของสหกรณ์ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล สารการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครอง ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน 208 คน พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ , ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด เข้าร่วมการประชุม ฯ ทั้งนี้ ได้เน้นมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย / ล้างมือ /ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ภายใต้การควบคุมและป้องกันตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล เป็นอย่างดี
นายเลื่อน มีพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ฯเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำเร็จของสหกรณ์ ฯ ผลสำเร็จการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ฯ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ โดยได้รับประโยชน์ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์ ฯ ยึดหลักการดำนินกิจการในฐานะเป็นองค์กรกลาง ให้สามารถเป็นที่พึ่งพา/ช่วยเหลือและสนับสนุนอาชีพ รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ สร้างความพึงพอใจและได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกเป็นอย่างดี
ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์มีสมาชิก 2,853 ราย ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน มูลค่ารวมทุกธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 401,024,454.01 บาท สินทรัพย์รวม 342,834,530.18 บาท หนี้สิน 104,631,974.67 บาท ทุนของสหกรณ์ 238,202,555.51 บาท ผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิประจำปี 19,350,338.51 บาท
สหกรณ์ ฯ จัดสรรกำไรสุทธิ แบ่งเป็น ทุนสำรองจำนวน 3,030,412.93 บาท (ร้อยละ 15.66) , จ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกร้อยละ 7.50 เป็นเงิน 12,335,067 บาท (ร้อยละ 63.75) , จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจสินเชื่อ ให้แก่สมาชิกที่ชำระดอกเบี้ยระหว่างปี เป็นเงิน 836,459 บาท (ร้อยละ 4.32) , จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย : เฉลี่ยคืนปุ๋ยและพันธ์ข้าวกระสอบละ 20 บาท เป็นเงิน 268,400 บาท (ร้อยละ 1.39) ที่เหลือจ่ายเป็นทุนต่างๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่ ฯ ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพทางการเงิน โดยกำหนด วงเงินไว้ไม่เกิน 250,000,000 บาท นอกจากนี้ ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ (ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับและถือใช้ข้อบังคับฉบับใหม่) เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามร่างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด/แนะนำ

ด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ ที่ประชุม ฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 – 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มั่นคง มีความโปร่งใส บริการฉับไว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิก” ขับเคลื่อนงานตามแผนงาน จำนวน 14 โครงการ สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน แปลงไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรม
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้คำแนะนำสหกรณ์ ฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ พยายามใช้เงินทุนของตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยสนับสนุนและพัฒนาสมาชิกทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้มีรายได้นำไปส่งชำระหนี้ได้ “สหกรณ์” ต้องทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่เข้มแข็งสามารถเป็นที่ที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

วชิรญาณ์ : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )