X

การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ

การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ
                              เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปี พ.ศ.2563 และ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์ และ วิธีการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง”
ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-
1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ฯ รวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็น.-
1. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านน้อย-ใจดีสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน
2. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน
3. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านสังกัลสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน

กำหนดการจัดอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด สาขา 2 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ
                    นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ฯ จะได้นำแนวคิดการรวมกลุ่มและวิธีการสหกรณ์ ไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งแก่ตนเองและชุมชน  โดยน้อมนำแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีจิตสำนึกรักหวงแหนที่ดินที่ได้รับการจัดสรร มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรม
                              ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จากการขับเคลื่อนงาน โดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรม ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน  โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรกร ความรู้/เทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมกันซื้อและรวมกันขาย เพื่อให้เกิดพลังต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต สามารถลดต้นทุนด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต
                              ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรสมาชิกให้ความร่วมมือสามัคคี/เข้มแข็ง จะเกิดการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในด้านเงินทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปเป็นทุนดำเนินงานและนำไปให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแก่สมาชิก รวมทั้งการจัดหา โกดัง/โรงเรือน/เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตเพื่อให้บริการและสร้างรายได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแก่สมาชิก นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )