ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 12.49 ล้านบาท ให้สหกรณ์นำไปส่งเสริมอาชีพสมาชิก

ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 12.49 ล้านบาท ให้สหกรณ์นำไปส่งเสริมอาชีพสมาชิก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12.49 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และ การให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 77,500,000.-บาท โดยจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และโครงการพิเศษ 22,500,000.-บาท

สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด จำนวน 3,000,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด จำนวน 2,700,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด จำนวน 425,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ปีที่ 4 (โครงการพิเศษ)
4. สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด จำนวน 1,450,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด จำนวน 196,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (เลี้ยงวัว) ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด จำนวน 540,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกถั่วลิสง) ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
7. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด จำนวน 382,500.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกพริก) ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
8. สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด จำนวน 3,800,000.-บาท เพื่อดำเนินตามโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (โครงการพิเศษ)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น