X

การจัดงาน “ วันสหกรณ์แห่งชาติ ” จ.ศรีสะเกษ

การจัดงาน “ วันสหกรณ์แห่งชาติ ” จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางสหกรณ์ได้เวียนมาบรรจบครอบรอบเป็นปีที่ 37 นับแต่ได้มี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 กำหนดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ ” ทั้งนี้ การถือเอาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ให้เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสหกรณ์ เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 เป็นวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมและพีธีการต่างๆ สำหรับงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” จ.ศรีสะเกษ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณที่ทำการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ถ.ศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ต.หนองครก จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน ฯ ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ฯ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย”
2. เพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
โดยทั่วกัน
3. เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์
4. เพื่อให้สหกรณ์และคนในขบวนการสหกรณ์ได้พบปะใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลียวและร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของกิจการสหกรณ์
5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรม :
(1) พิธีการทางศาสนา
(2) การวางพานพุ่มสักการะ “ พระบิดาสหกรณ์ ”
(3) การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP / ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(4) การรับบริจาคโลหิต
(5) การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์
( กำหนดการจัดงานและกิจกรรม ฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. )
“ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ “

* * * * * * * * * * *
เรวัตร : ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )