รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้ง คณะกรรมการ ฯ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด

นางอัญชลี ฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม ฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกิจการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีอยู่ให้ชัดเจน ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติเกิดผลดีต่อสหกรณ์และสมาชิก

นายประวิทย์ จารุรัชกุล ประธานกรรมการ ฯ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด กล่าวสรุปข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และรายงานผลการดำเนินงาน สหกรณ์ ฯ ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จดทะเบียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2513 เลขทะเบียนสหกรณ์ 234/11545 ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 49 ปี โดยมีแดนดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณบางส่วน วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ฝ่ายจัดการ 34 คน จำนวนสมาชิก 7,938 คน

ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทรัพย์สิน 1,892,566,982.62 บาท , หนี้สิน 1,046,336,043.72 บาท , ทุนของสหกรณ์ 846,230,938.90 บาท , ทุนเรือนหุ้น 529,656,995 บาท และ ทุนสำรอง 233,899,614.92 บาท
สหกรณ์ ฯ ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์ ) ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฯ และ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ฯ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ การสร้างสภาพคล่องและรักษาวินัยทางการเงิน การบริหารจัดการสหกรณ์ ฯ ให้ใช้ข้อมูลและสถิติเพื่อศึกษาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจในทางปฎิบัติ ภายใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จะได้นำแนวทางข้อสรุปจากที่ประชุม ฯ แปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น