X

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รับส่งมอบรับเกลือทะเลจากผู้ผลิต ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ณ จุดกระจายสินค้าบริเวณที่ทำการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และ หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนสั่งซื้อเกลือทะเลเพื่อช่วยพยุงราคาช่วยเหลือชาวนาเกลือ เนื่องจากเกิดสภาวะการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ

นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม ปัจจุบันมีปริมาณผลผลิตเกลือทะเล 20,000 กว่าตัน ขณะนี้ พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ โดยอ้างราคาเกลือนำเข้าจากอินเดีย ที่จำหน่ายอยู่ประมาณ กก.ละ 90 สตางค์ ในขณะที่ราคาเกลือที่จำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 1.5 – 2 บาท/กิโลกรัม ผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าเกลือทะเลจากประเทศอินเดียดังกล่าว ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลของไทยได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยวางแผนกระจายสินค้าเกลือในสต็อค จำนวน 19,000 ตัน และ เกลือทะเลที่กำลังจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 อีก จำนวน 900,00 ตัน ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยในการกระจายสินค้าเกลือทะเลสู่ผู้บริโภค


ผลจากการใช้กลไกสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตครั้งนี้ ขับเคลื่อนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับการสั่งซื้อจากคนในขบวนการสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือสนับสนุนและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีปริมาณสั่งซื้อครั้งแรก 25 ตัน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉาง และ ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ อีกต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )