พิธีเปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 รับซื้อยางจากเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

พิธีเปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 รับซื้อยางจากเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ณ บริเวณที่ทำการ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน คนในขบวนการสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฯ เป็นจำนวนมาก

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี และ กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้ไปร่วมงาน ฯ ทางจังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย พร้อมให้ความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

นายคำฟอง ลุนศรี ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงานที่มาและการดำเนินกิจการของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด การสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง ฯ ใช้ทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 53,160,000 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 14,112,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนของสหกรณ์เอง เหตุผลความจำเป็น ต้องมีโรงงานแห่งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการขยายธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปและเครือข่ายสหกรณ์จำนวนปริมาณที่มากขึ้น (ประมาณ 23,400 ตัน) เพื่อควบคุมด้านคุณภาพช่วยให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรขายยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพาราตกต่ำ สหกรณ์ฯ จึงรับภาระกิจเป็นองค์กรกลางเพื่อเกษตรกร ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารารวมทั้งสิ้นทั้งหมด ประมาณ 253,937 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 17,733 ครัวเรือน

นางสุรณีย์ สุทธิวัฒนานิติ ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม “CSR-BIKE ปั่นเพื่อน้อง” โดยความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันบริจาคเงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 ทุน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 133,000 บาท

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยรายละเอียดให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 ทุนดำเนินการ 468,477,922.98 บาท เงินทุนที่เป็นของสหกรณ์เอง (ทุนเรือนหุ้น) 48,077,370.00 บาท กำไรสุทธิ 12,123,126.30 บาท การดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต และ บริการ/ส่งเสริมอาชีพ ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 281,448,164.70 บาท

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการมอบหมายงานบุคลากรในสังกัด คอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน/ธุรกิจของสหกรณ์ ฯ ให้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะและความเป็นอยู่ ให้กับประชาชนในชุมชนและสาขาอาชีพต่าง ๆ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้มั่นคงและทั่วถึงกัน

เรวัตร : ภาพ/ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น