X

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์กระจายสินค้าบ้านซำขี้เหล็ก (ล้งทุเรียน) หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นางอัญชลีฯ แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 63 มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจ จากอำเภอขุนหาญ และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้ง ขอรับบริการด้านการเกษตร จำนวน 200 คน เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานีการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน 6 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย (สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ , สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ)
สถานีที่ 2 การจัดการศัตรูพืช (สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)
สถานีที่ 3 การจัดการการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ , ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องจากพระราชดำริ)
สถานีที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย (นายเสริม หาญชนะ ประธาน ศพก. ขุนหาญ , สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ : ทุเรียนพรีเมี่ยม , ตลาดประชารัฐ : หอการค้าจังหวัด , สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ)
สถานีที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ)
สถานีที่ 6 หน่วยงาน Single command อื่น ๆ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ)

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกิจกรรมในสถานีที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย โดยร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับสหกรณ์ และ การจำหน่ายทุเรียนออนไลน์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )