X

การให้บริการด้านเงินกู้ “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” จ.ศรีสะเกษ

การให้บริการด้านเงินกู้ “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ออกพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ สัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้พิจารณาและอนุญาต ให้สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ยางพารา) เพื่อให้สามารถเบิก – จ่าย เงินกู้ยืมให้กับสหกรณ์ฯ นำไปใช้จ่ายได้ทันกับความต้องการของสมาชิก

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ เอกสารประกอบการเบิกเงินกู้อื่น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนนำเสนอสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาอนุมัติ ก่อนทำการเบิก – จ่าย เงินกู้ยืมฯ ดังกล่าวให้กับสหกรณ์ฯ

ผลการปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบเอกสาร สหกรณ์ฯ ได้จัดทำสัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ รวบรวมเอกสารและหลักฐานดังกล่าว จัดทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเบิกเงินกู้ฯ เสนอสหกรณ์จังหวัดฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เบิก – จ่ายเงิน ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )