X

ศรีสะเกษ จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ 5.10 ล้านบาท

ศรีสะเกษ จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ 5.10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5.10 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 77,500,000.-บาท โดยจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และโครงการพิเศษ 22,500,000.-บาท

สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด จำนวน 1,300,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ยางพารา)
2. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จำนวน 3,800,000.-บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าว)

นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุมัติเงินกู้ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ให้มีทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการ และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องนำเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ ต้องตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก มิให้ใช้เงินผิดประเภทเกิดภสวะหนี้สินเรื้อรัง ลดความเสี่ยงในการชำระคืน การผิดนัดชำระที่ก่อให้เกิดหนี้ค้าง ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง ดังนั้น สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

Rewatr

Rewatr

นายเรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์ Admin เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ http://web.cpd.go.th/sisaket/ รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2529 2. ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สสบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2536 3. ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 คติประจำตัว การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และ ความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ( พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน )