สหกรณ์ศรีสะเกษ สร้างเครือข่ายธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง

สหกรณ์ศรีสะเกษ สร้างเครือข่ายธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมงานข้าราชการผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ/เจ้าหน้าที่ จาก สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี ปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับ AEC) คณะผู้ร่วมเดินทาง ฯ รวมทั้งสิ้น 31 คน

นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตลาด (มีโรงสี) โดยให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ / อุปกรณ์การตลาด และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการตลาดสินค้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการ ฯ นำผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จการดำเนินธุรกิจ ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้าวสารบรรจุถุงของสหกรณ์ จ. ศรีสะเกษ เพิ่มปริมาณธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังผู้บริโภคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ได้ให้ความสนใจสินค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี ในโอกาสเดียวกันคณะเดินทาง ฯ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการ และ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เครือข่าย ฯ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ นำไปสู่การเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและสั่งซื้อสินค้าระหว่างกัน

ผลสำเร็จการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ นี้ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ขยายผลไปสู่การซื้อขาย/แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เป็นพลังความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจในรูปแบบ “สหกรณ์” ที่ยึดหลัก การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทุกฝ่าย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น