ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค ศอ.บต.จัดให้ เตรียมผู้ประกอบการและนักศึกษาเข้าสู่ตลาด

ศอ.บต. จัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมรวมพลคน “Digital Network SBPAC”


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาฯ ศอ.บต) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมรวมพลคน “Digital Network SBPAC” โดยมีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 700 คน


จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางการค้าในโลกปัจจุบัน โดยการสร้างโอกาสให้เป็นผู้ที่สามารถทำการตลาดผ่านซ่องทางออนไลน์ ประกอบกับมีแนวคิดที่จะสร้างช่องทางให้มีการนำผลงานนวัตกรรมมาแสดง และมาขยายผลเชิงรุกไปสู่ตลาดเชิงพาณิชย์พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMES) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มาก คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการใช้ระบบ Internet , Sociat network , Apptication and big data และระบบ digital 4.0 โดยการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มผู้ใช้สื่อ SocialMedia ในการสร้างงานสร้างอาชีพสนองต่อความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง


ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงนได้นำเสนอถึงวิวัฒนาการรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลไปตามยุคสมัยการจัดบูธนิทรรศกาในการนำนวัตกรมมาใช้และการบรรยายพิเศษจากนักกลยุทธ์การตลาด เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมกันพัฒนจังหวัดชายแดนภาคได้ ต่อไป


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ความมุ่งหมายในครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ สามารถเป็นผู้ค้าออนไลน์ได้ ในวันนี้ได้นำคนที่ผ่านการอบรมสัมมนาหลายๆวาระมาพบกัน เอาผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการจังหวัดละ 10 ราย รวม 50 ราย มาพบกัน แล้วให้ความรู้เพิ่มเติม ให้คนเหล่านี้ได้เป็นผู้ค้าได้ นี่คือเป้าประสงค์ ที่จะมีการนำมาขยายผลต่อไป ซึ่งในวันนี้ก็มีความคาดหวังว่าน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ สามารถที่จะมีงาน มีอาชีพ ผ่านการค้าทางออนไลน์ได้ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงการอบรม แต่ครั้งนี้มีความหวังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าในขณะนี้ในห้องประชุม เด็กเยาวชนหลายคนมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง เอาคนที่มีประสบการณ์ที่สามารถเป็นโค้ชให้ได้ เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย หากต้องการเริ่มก็จะเข้าสู่ระบบเงินทุน หรือระบบการจัดการทั้งหลายจะทำอย่างไร ถือเป็นอีก 1 ก้าวที่ก้าวหน้าไป หลังจากนี้ก็จะมีการเข้ารวมกลุ่ม ของผู้ที่จะไปต่อ ต้องการด้านอะไร ก็จะจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนำเข้ามาสู่ระบบเชื่อมโยงทั้งหมด เป็นดิจิทัล เน็ตเวิร์ค

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น