ม.ราชภัฏยะลา จัดอบรมครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ใน 9 กลุ่มสาระ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้ และมีการเสวนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูไม่ตรงสายในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายอำพล พลศร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา และอาจารย์นูรีดา จะปะกียา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มการศึกษาปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 757 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ ในวันนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถตอบโจทย์ของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระให้มีความมั่นใจและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยกฐานะครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงและจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น