X

อพท.สร้างเมืองยะลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ Creative Cities Network ของยูเนสโก​

กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองยะลา
สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ Creative Cities Network ของยูเนสโก​


จังหวัดยะลาร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ปีงบประมาณ 2565 โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคีประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอาชีพ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนกว่า ๑๔๐ คน


ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง อพท. กับบทบาทการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อพท.มีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และยกระดับเมืองในพื้นที่พิเศษให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ซึ่ง UNESCO ได้ดำเนินการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ซึ่งในปีนี้ อพท. ได้คัดเลือกและเห็นชอบเมืองที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ 4 พื้นที่ในจังหวัดยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และเลย


ในช่วงที่สองเป็นการเสนอสรุปผลดำเนินงานของโครงการ โดย ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ผู้จัดการโครงการ ในการศึกษาและขับเคลื่อนในครั้งนี้ เสนอมุมมองว่า “วิถีสร้างสรรค์ สู่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยพื้นที่จังหวัดยะลา มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมาแล้วสองครั้ง คือ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมประชุมทบทวนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยยะลามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ เช่น เมืองยะลา เมืองเบตง เป็นต้น โดยประเภทที่มีความเป็นไปได้ ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านอาหาร หรือ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นถิ่น โดยทาง อพท. จะได้ร่วมกับจังหวัดยะลาในการพัฒนาและจัดทำข้อมูลในรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การสมัครต่อยูเนสโก้


ในช่วงท้าย กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “อพท. กับความร่วมมือในการขับเคลื่อนยะลาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พีรดร แก้วลาย ผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ นางสาววธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา นายจรัญ จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ Head designer ของ YALA ICON social enterprise และ
นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผุ้เข้าร่วมการประชุม โดย อพท. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการดำเนินงานในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมการประชุมใหญ่ในวันนี้ ไปวางแผนและขับเคลื่อนร่วมกับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

ราชฤทธิ์ อินสมภักษร

นายราชฤทธิ์ อินสมภักษร Mr.Ratcharit Insompaksorn ศูนย์ข่าวสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 มือถือ 092-9495-594 Line : Mr.Ratcharit Facebook : https://www.facebook.com/พี่ต่อร์เป็นคนตลก