พลังภาคประชาชนและประชาสังคมจะช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.

ศอ.บต.-จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคมและภาคประชน ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนจากทหาร ตำรวจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน โดยกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เครือข่ายศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน การแสดงชุด ชายแดนเมืองงามดินแดนสานวัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง2 จ.ยะลา การแสดงภาพถ่ายของชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา และทอร์คโชว์ ในหัวข้อ ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยตัวเรา โดยนายจตุพล ชมพูนิช นักพูดชื่อดัง


นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลโดยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. รับผิดชอบจัดโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้ยึดหลักความโปร่งใสหลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรภาคประชาสังคม การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การกลั่นกรองโครงการ และเห็นชอบ การจัดทำวาระงานและการสนับสนุนงบประมาณ การประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 223 องค์กร ปรากฏว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 94.33 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.67 สามารถเป็นองค์กรต้นแบบ จำนวน 22 องค์กร


“ศอ.บต.ยังได้จัดให้การสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายนอกภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน รวมทั้งเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีการรับรู้ และเข้าใจต่อนโยบายรวมทั้งให้การสนับสนุนภาครัฐ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมรวมพลังภาคประชาสังคม เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายนอกภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเป็นการแสดงพลังให้สังคมเกิดกระแสการรับรู้ ตื่นตัว รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีนักพูดที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วยนายจตุพล ชมพูนิช ที่สำคัญภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานของกลุ่มเครือข่ายที่ดีรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย” นายไกรศร กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น