X

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาลุยยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาลุยยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยามูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  บริษัทกลาง  สำนักงานขนส่ง  สถานีตำตรวจภูธรภูซาง  และโรงพยาบาลภูซาง และ
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาร่วมประชุมแนวทางและยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายยศกร สุขสะอาด หน.สนง.ปภ.พะเยา กล่าวว่า สาเหตุของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็น ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตลอดไปจนกระทั่งถึงต่อประเทศชาติ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนการขาดผลผลิตจากการสูญเสียผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้พิการจากอุบัติเหตุ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนประชากร 100,000 คน สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและเป็นอันดับที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนโดยประมาณต่อประชากร 100,000 คน ร้อยละ 32.7
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 22.86 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรการจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ซึ่งสอดรับกับการกำหนดค่าเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

นางรวงทอง ว่องไว ประธาน มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตที่สูงเกิดจากรถรับส่งนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันและประกันภัย ดังนั้นจึงต้องลดอัตราการสูญเสีย ชึ่งสถานศึกษานับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถนักเรียน ดังนั้นการทำให้ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจและสามารถนำเอาความรู้ไปปฏิบัติใช้เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในข้อมูลความรู้ในบทต่าง ๆ
จังหวัดพะเยาได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา มีการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี (ขุนพัน) จบการศึกปริญญาตรี สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดพะเยา