X

กู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ….อุ่นใจเมื่อไปเที่ยวอุทยานฯ

เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม 25633 ท่านมา  มีข่าวมาว่ามีนักท่องเที่ยวหมดสติ หายใจไม่ออก ขณะเดินขึ้นจัดชมทิวทัศน์บนเกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   แล้วทีมกู้ภัยของอุทยานแห่งชาติ ที่ประจำบนเกาะห้องได้เข้าช่วยเหลือนำลงมาแล้วจะเรือนำขึ้นส่งบนฝั่งส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองกระบี่ ซึ่งจากการตามดูอาการไม่ใช่การหมดสติธรรมดา แต่เป็นเพราะมีโรคประจำตัวซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีก็อาจมีการสูญเสียขึ้นได้  นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำงานของทีมกู้ภัยกรมอุทยานฯ

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ได้มีแค่งานในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า สัตว์ป่าและฟื้นฟูสภาพป่าเท่านั้น หากแต่ยังมีงานในส่วนอื่นที่เป็นงานด้านป้องกันอันตราย เช่น งานไฟป่า และงานที่กำลังมีบทบาทอย่างมากก็คืองานกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ

                งานกู้ภัยในอุทยานแห่งชาตินั้นตั้งมานาน มีฐานะเป็นระดับส่วน  สังกัดกับสำนักอุทยานแห่งชาติ  เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร   อุปกรณ์   การจัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง    ในแต่ละพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและกู้ภัย   และเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุทยานแห่งชาติเกิดความมั่นใจ    อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ   ซึ่งเขาก็มีโครงสร้างเหมือนหน่วยงานทั่วไปมีฝ่ายบริการ ฝ่ายกู้ภัย ฯลฯ

ซึ่งเขาจะมีศูนย์กู้ภัยกระจายออกไปคลุมทั่วทุกภูมิภาค  คือ

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล

ซึ่งศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 7 แห่ง ก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คือ
-จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย การกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐาน

-วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

-พัฒนาและจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัยให้เป็นมาตรฐานสากล

-ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

-เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

-จัดกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

-ส่งเสริมให้มีเครือข่ายของอาสาสมัครการกู้ภัย

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แม้งานกู้ภัยจะมีมาและทำงานในอุทยานแห่งชาติต่างๆมานาน  แต่ที่ทำให้คนรู้จักเป็นอย่างมาก ก็เมื่อครั้งเหตุการณ์ที่มีคนติดในถ้ำที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนที่โด่งดังไปทั่วโลก  เจ้าหน้าที่กู้ภัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทบาทอย่างมากในการเข้าช่วยเหลืองานในส่วนต่างๆในภาระกิจในครั้งนั้น แต่แท้จริงแล้วทีมกู้ภัยของอุทยานแห่งชาติทำงานแบบนี้มานาน  โดยจะเห็นปฏิบัติงานตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ  โดยเฉพาะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  ทั้งนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุในการท่องเที่ยว  ตกเขา หลงป่า ทั้งที่บาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต   เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำมานาน ทั้งทางบกและทางน้ำ  เพราะมีการกู้ภัยทางน้ำด้วย  นอกจากนั้นยังมีการออกกู้ภัยนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วย ทั้งดินถล่ม น้ำป่าพัดพา ทั้งต้นไม้ล้มขวางเส้นทางสัญจร น้ำท่วม ช่วยอพยพคน   นำอาหารและเครื่องยังชีพไปส่งตามบ้านที่ประสบภัย อันไหนที่กู้ภัยของกรมอุทยานแห่งชาติช่วยเหลือได้ ก็ไม่รอช้าที่จะออกทำการช่วยเหลือ แม้จะอยู่นอกพื้นที่ก็ตาม   หรือแม้แต่การบริการสาธารณะ ต่างๆ   งานประเพณี หรือกิจกรรมชุมชนก็เข้าไปให้การส่งเสริมและสนับสนุน

งานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติมีการฝึกอบรม ทบทวนอยู่เสมอ จำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับสถานการณ์กับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและฝึกการทำงานประสานกันทั้งการช่วยชีพเบื้องต้น ทั้งทางบก ทางทะเล มีการฝึกซ้อมันอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก็เห็นความสำคัญ จึงสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทั้งรถกู้ภัยให้ทุกอุทยานฯมีไว้ และมีทีมกู้ภัยของอุทยานฯ ซึ่งทีมกู้ภัยเหล่านี้มีการอบรมทบทวนและออกไปดูงานและออกปฏิบัติงานจริงเป็นระยะๆ

นักท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ว่ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแล้วท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มีการช่วยเหลืออย่างดี  อุทยานแห่งชาตินอกจากจะดูแล ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้กับประชาชนส่วนรวมแล้ว ยังดูแลแก้ปัญหาให้ผู้ประสบภัยอีกด้วย….

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน