X

รมช.ประภัตร เดินสายลุย 4 อำเภอ เมืองย่าโม ช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ 13 พ.ค. 63 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว , นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว , นายณัฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในพิธีมอบพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณ และคุณภาพข้าว ปี 2563/64 แผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง จากแผนในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 400,000 กว่าราย ในเขตที่ประสบภัยทั้งภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา กว่า 6 ล้านกว่าไร่ใน 34 จังหวัด ทางกรมการข้าว ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ และได้ปรับวิธีรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยไม่ต้องมารับที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ เพื่อสนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดความแออัด ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิค-19 จึงจะให้เจ้าหน้าที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปมอบให้เกษตรกร ตามรายชื่อสำรวจไว้ว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ ขณะนี้ได้เริ่มจัดส่งในหลายจังหวัดแล้ว

ซึ่ง รมช.ประภัตร ได้กำชับว่าต้องเร่งส่งถึงเกษตรกรทั้งหมดให้ทัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกได้ทันฤดูฝนนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว “โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64” ณ อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความสามารถทางการค้า และการตลาดข้าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยในฤดูนาปี ปี 2562/63 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย และเมื่อได้ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนแล้วสามารถนำส่วนที่เหลือไปจำหน่าย ทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพได้ต่อไป

โดยการดำเนินโครงการนี้ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 63,000 ตัน แบบให้เปล่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 827,000 ครัวเรือน ที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 ในพื้นที่ 6.32 ล้านไร่ 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สุพรรณบุรี พัทลุง และสระแก้ว สำหรับการกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะได้รับการช่วยเหลือ คือ 1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2) เป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 โดยมีกรอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องนำไปปลูกจริง ห้ามนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่น

นายประภัตร กล่าวต่อว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจะคัดกรองรายชื่อเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร และนำไปคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เนื่องจากประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 แล้วนำมาจัดทำบัญชีรายชื่อเป็นรายจังหวัด อำเภอ ตำบล และให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อให้กับกรมการข้าว เพื่อจัดทำแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว จะกำกับ ดูแล ติดตาม การนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรได้รับการสนันสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้คำแนะนำอัตราการปลูกที่เหมาะสม รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแก่เกษตรกร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน