X

เทศบาลเมืองล้อมแรดลำปางผุดโครงการค่ายศิลปะพื้นบ้านล้านนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเถินจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงเพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองล้อมแรดได้จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายศิลปะพื้นบ้านล้านนา และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแสดงถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 -19 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้สานต่อและสืบทอดจากกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าฐานกลุ่มสาระการ$เรียนรู้ 8 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1.กลุ่มหัตกรรม ได้แก่ การจักสาน การทำขนมไทย การตอกลายตุง 2. กลุ่มดนตรีพื้นเมือง ได้แก่ จุมกลอง ดนตรีพื้นเมือง 3.กลุ่มฟ้อนรำ ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนก๋ายลาย และฟ้อนผาง

 

จุดประสงค์หลักสำหรับโครงการนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณค่า ค่านิยมที่ดีงาม สร้างความภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิดและความเป็นไทยล้านนาให้คงอยู่กับท้องถิ่น สามารถต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป และเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมประเพณี รักและหวงแหนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตน ซึ่งจะได้นำเยาวชนที่ได้เรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม ไปจัดแสดงผลงานที่สวนสาธารณะเมืองเถินในประเพณียี่เป็งล้านนาไทย (วันลอยกระทง) อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานเครือข่ายสืบสานสร้างสรรค์และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือตอนบนระหว่างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาและแกนนำเยาวชนในเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง และช่วยกันสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆสู่สาธารณชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ประทีป นันทะผาบ

ประทีป นันทะผาบ

นักข่าวประจังหวัดลำปาง ทำงานด้านการข่าวมานาน 10ปี ผู้ดูแลจังหวัดลำปาง