ลำปางลงนาม MOU ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและโรค จากการทำงาน

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU สานความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน กับ องค์กรภาคเอกชนที่เป็นผู้รับจ้าง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนแผนมาตรการเชิงรุกในการสร้างองค์กรด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการปฏิรูปประเทศเพื่อความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี ภายใต้กลไกแบบประชารัฐ และขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยการลงนามตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้น  โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานองค์กรผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายพลศรี  สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายอนันต์  บวรเนาวรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในนามผู้แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม

ทั้งนี้ สำหรับการลงนามตามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายในการที่จะร่วมกันสานพลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานองค์กรให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยการเฝ้าระวังตรวจตราดูแลจัดทำสถานประกอบการให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี เพื่อการป้องกันอันตรายจากสภาพความเสี่ยงเชิงพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยองค์กร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานของลูกจ้าง โดยในการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสถานประกอบการภาคเอกชน ทั้ง 11 แห่ง มีข้อตกลงในการที่จะดำเนินงานร่วมกันในประเด็นสำคัญต่างๆ 3 ประเด็นหลัก อาทิ การจัดทำชุดความรู้และองค์ความรู้ในการสร้างองค์กรเพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการสำรวจและแจ้งถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อการทำงาน และดำเนินการในการเฝ้าระวังพฤติกรรมความเสี่ยงของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหา อีกทั้งจะร่วมกันเร่งรัดผลักดันให้สถานประกอบกิจการได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนจะร่วมกันส่งเสริมการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในจังหวัดลำปางให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ให้เกียรติร่วมกันทำพิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาต้นแบบ ที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยดีเด่นของจังหวัดลำปาง โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัลรวม 19 แห่ง และสถานศึกษา 8 แห่ง พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันนำแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานสถานประกอบกิจการ เยี่ยมชมนิทรรศการความปลอดภัย ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา ได้นำไปปฏิบัติพัฒนางานด้านความปลอดภัยภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น