X

ลำปาง ปลูกต้นไม้ยืนต้น ลดอากาศร้อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดทำโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา “ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าไม้ เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดอากาศร้อนของจังหวัดลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำปาง เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่า สุขภาพของประชาชน และสภาพอากาศที่ร้อนจัด นับเป็นโอกาสดีที่ชาวลำปางทุกคน ควรหันมาช่วยกันตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มลงมือช่วยกันปลูกป่า สร้างเมืองลำปางให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ซึ่งในภาครัฐและหน่วยงานทุกฝาย เตรียมจัดทำโครงการต่าง ๆ กว่า 20 กิจกรรม โดย ย้ำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน มีเป้าหมาย ระยะเวลา ที่ชัดเจน จัดทำแผนงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ชาวลำปางทุกคนมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เท่ากับจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ (1 คน ปลูก 1 ต้น) หรือประมาณ 7 แสนต้น สำหรับกิจกรรมในโครงการ ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา ประกอบด้วยโครงการย่อย/กิจกรรมต่างๆ อาทิ

“ปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก” โดยมอบกล้าไม้มีค่า 2 ต้น เป็น ของขวัญ กับคู่สมรสที่ไปจดทะเบียน นำไปปลูก หวังปลูกฝังปลูกต้นไม้ไว้ในใจเพื่อลูก เตรียมให้แต่ละอำเภอ ทำโรงเพาะชำกล้าไม้เพื่อไว้แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
– “แรกเกิด เริ่มปลูก” “ สอนลูกปลูกต้นไม้” เมื่อมาแจ้งรับสูจิบัตร แจกต้นไม้ไว้ให้ลูก 1 ต้น ปลูกฝังให้ลูกปลูกและดูแลต้นไม้
– “นักเรียน /นักศึกษา 1 คน ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ” ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนหรือในบ้านตนเอง ให้สถานศึกษาจัดโครงการฯสร้างความตระหนักในคุณค่าของป่าไม้ และพิษภัยของไฟป่าหมอกควัน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เน้นการปลูกต้นไม้ในใจคน
– “วัดร่มรื่น” “สำนักงานร่มรื่น” “โรงเรียน /มหาวิทยาลัย ร่มรื่น” ขอความร่วมมือวัด หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกแห่ง โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ในสัปดาห์วันต้นไม้แห่งชาติ หรือปลูกอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียว

“ปลูกต้นไม้ แก้จนคนลำปาง” สำหรับผู้ที่รายได้ ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือผู้ที่มีบัตรสวัสดิ์การแห่งชาติ มอบพันธุ์ไม้มีค่า นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง หรือป่าในชุมชน
– “เพิ่มป่าชุมชน ” จากกรณีที่ถูกไฟป่าเผาทำลาย ให้ส่งเสริมปลูกป่าทดแทน และเพิ่มจำนวนป่าชุมชนให้มากขึ้น
– “ปลูกต้นไม้สร้างบ้าน” หากมีพื้นที่ ให้คิดเผื่อลูกหลาน เตรียมปลูกต้นไม้ไว้ในอนาคตสำหรับสร้างบ้าน
– “1หมู่บ้าน 1 เรือนเพาะชำ” ทุกหมู่บ้านควรส่งเสริมให้มีเรือนเพาะชำกล้าไม้ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูก แจกจ่ายให้คนในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันในจังหวัดลำปาง มีหมู่บ้านที่มีเรือนเพาะชำแล้ว 30 หมู่บ้าน แต่ละแห่งมีกล้าไม้ประมาณ 2 หมื่นต้น ให้ขยายพื้นที่หมู่บ้านมากขึ้น
– ” ลำปางจิตอาสา ปลูกป่าสร้างฝาย” รณรงค์ให้จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่า สร้างฝาย เพิ่มพื้นที่ป่า ปลูกและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน
– “หมู่บ้านเขียวขจี” “หุบเขาเขียวขจี” ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ สร้างความเขียวขจี ร่มรื่นในหมู่บ้าน หรือหุบเขาในพื้นที่ อย่างจริงจังต่อเนื่อง และจัดประกวดสร้างแรงจูงใจ


– “ ถนนดอกไม้” เบื้องต้น กำหนดใน ถนนเฉลิมพระเกียรติ และถนนไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามที่เห็นสมควร ส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่ปลูกดอกไม้ เพิ่มความสวยงามและเป็นแห่งท่องเที่ยว
– “ปลูกต้นไม้คลายร้าน” เน้นปลูกต้นไม้ในบ้านของตนเอง พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
– “ลำปางเมืองไม้ผล ไม้เมืองหนาว” ส่งเสริมให้พื้นที่ที่มีความพร้อม ปลูกไม้ผล ไม้เมืองหนาว พัฒนาอาชีพสร้างรายได้
– “จามจุรี เบ่งบานที่เขลางค์นคร” ส่งเสริมให้ปลูกต้นจามจุรีในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงครั่ง แกะสลัก สร้างอาชีพรายได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
– “ลำปางเมืองท่องเที่ยว CSR” ส่งเสริมให้ภาคเอกชน เชิญชวนประชาขนและนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวและร่วมทำประโยชน์ในพื้นที่โดยการปลูกต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ต่าง ๆ
– โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวลำปางในการปลูกป่า ดูแลรักษาป่า ปลูกป่าในใจคน สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ สร้างกระแส ให้ชาวลำปางทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียว ลดอากาศร้านที่เกิดขึ้น ลดปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยัน

โดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกอำเภอ จัดทำโครงการต่าง ๆ เสนอเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวโครงการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 พร้อมกัน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ กิจกรรมโครงการดังกล่าวจะ มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ในปี 2562- 2563 ทั้งนี้ ประชาชน ขอรับการสนับสนุนกล้าพันธุ์จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 ลำปาง อาทิ สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จ.ลำปาง โทร 085-6807-370 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง อ.งาวโทร 063-1565-696 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะลำปาง โทร 080-4989-299 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง โทร 081-783-6268 จะมีกล้าไม้ทั่วไป เช่น สัก พะยูง ยางนา สะเดา หว้า พฤกษ์ ยูคา จามจุรี กล้าไม้ใหญ่ เช่น สัก ยางนา ขี้เหล็ก มะค่าโมง เหล่านี้เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน