แพร่เปิดบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ บูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 2)

 

จังหวัดแพร่มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก

นอกจากนี้มีแหล่งทางธรรมชาติและสุขภาพ สามารถพักผ่อนชื่นชม ศึกษา เรียนรู้การรักษาสุขภาพกายใจ ให้ได้รับความเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติและโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้ง มีทำเลที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จุดแรก พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง อ.เมือง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และแม่เจ้าบัวไหล อาทิ เครื่องเรือน โต๊ะเสวย ถ้วยชาม เตียงนอน เครื่องแต่งกาย วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง  นมัสการไหว้พระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี คือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ วัดสูงเม่น เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมคัมภีร์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสมบูรณ์มากและมีคัมภีร์ใบลานจำนวนมากที่สุดในโลก เกิดจากครูบามหาเถร ผู้ที่ศึกษาพระธรรมจนแตกฉาน และแสวงบุญไปยังเมืองต่างๆ ได้มองเห็นถึงคุณค่าความสำคัญจึงเก็บรวบรวมและรักษาคัมภีร์ใบลานไว้ที่วัดสูงเม่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป (Timber Frame House) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียนของเยอรมัน ”

เดินชม บ่อน้ำแร่ เป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีลักษณะที่แปลกและสวยงามมาก โดยเฉพาะในตอนเช้าจะมีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ำลอยอยู่เต็ม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เที่ยวชม ถ้ำผานางคอย เป็นถ้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม อลังการ ตัวถ้ำจะสูงประมาณ 50 เมตร ด้านในผนังถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ส่องแสงประกายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม อุทยานลิลิตพระลอ เป็นอุทยานเรื่องเล่าตำนานรักพระลอ และพะเพื่อนพะแพง ในอุทยานสร้างสถานที่หลายแห่งตามท้องเรื่อง

ที่แรกคืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง นอกจากนี้ยังมีการจำลองถ้ำของปู่เจ้าสมิงพราย ขัวแตะชมทุ่งศรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ ของอำเภอร้องกวาง ที่มีความน่าสนใจในเชิงธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน บรรยากาศชนบท อากาศดีๆเย็นสบาย เดินชม หอศิลป์“คำแสนแกลเลอรี่” เป็นหอศิลป์ขนาดเล็กในเรือนไม้ที่ทรงคุณค่า คุณอิทธิพล ปัญญาแฝง เจ้าของคำแสนแกลเลอรี่แห่งนี้เป็นช่างแกะสลักและรักในงานศิลปะ จึงได้การก่อตั้ง “คำแสนแกลเลอรี่” เพื่อไว้เป็นที่เก็บแสดงผลงานศิลปะของตนเองและเพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในงานศิลปะได้เข้าชม ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม “บ้านทุ่งโฮ้ง” ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณ ณ ลานหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) เกิดจากการบูรณาการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และกลุ่มผู้ประกอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาน เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ทำให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ประชาชนในพื้นที่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น