X

รองนายก “ฉัตรชัย” เผย อสม.ลำปางใช้แอพพลิเคชั่น “Smart อสม.” อันดับ 1 ของประเทศ

()

อสม.ลำปางใช้งานแอพพลิเคชั่น “Smart อสม.” มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ที่ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน มอบบัตร Smart card ให้แก่ชมรม อสม. จ.ลำปางทั้ง  13 อำเภอ ทั้งนี้เป็นการเยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพและให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่มารอต้อนรับกว่า1,300 คน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง การสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้กลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ (พชอ.) คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต. ติดดาว และได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดพัฒนา อสม. 4.0 เพื่อรองรับกับบริบทปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้ อสม. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) ทํางานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และความมีจิตอาสา ส่งผลต่อการทํางานสาธารณสุขเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย จ.ลำปาง มีจำนวน อสม. ทั้งสิ้น 18,847 คน เป็น อสม.ที่มีการใช้งานแอพพลิเคชั่น “Smart อสม.” มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า“บัตร Smart card ที่มอบให้ในวันนี้ เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัว อสม. มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นทั้งบัตร ATM และบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตรช่วยให้ อสม.มีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ผมขอชื่นชม การทำงานของอสม.เป็นสิ่งที่จำเป็นกุศลต่อตัวท่านเองท่านสามารถทใคนเข้าหายป่วยได้ท่านามารถทำให้คนที่ติดเตียงยังมีชีวิตมีความ รู้สึกที่ดี ทำให้คนไม่อยากออกจากบ้านได้ออกบ้านไปสู่สังคมทำให้คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านกำลังทำบุญกุศลสะสมสิ่งเหล้าไว้กับตัวท่านเองท่านทำมากเท่าไหร่บุญกุศลอย่างนี้ไปตลอดไป ผมขอเป็นกำลังใจให้อสม.ทุกท่าน

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้เป็นรพ.สต.ติดดาว เป็นนโยบายสําคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 5 ดี ได้แก่ การบริหารดี  ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม  บุคลากรดี    บริการดี และประชาชนมีสุขภาพดี  โดย จ.ลำปาง ที่มี รพ.สต.ทั้งหมด 141 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบบูรณาการ  ในระดับอำเภอได้แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ครบทั้ง 13 อำเภอ  ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตามส่วนขาดของ รพ.สต. จากการประเมิน ตั้งแต่ปี 2560-2561 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวนทั้งสิ้น 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.20 สูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 25 ทั้งนี้ ตั้งเป้าพัฒนารพ.สต.ทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ภายในปี 2563

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน