X

ลำปางเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวโดยมี นายสุกิจ อยู่นิยม พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง กล่าวรายงานด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โดยได้ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อใช้การท่องเที่ยวดึงเสน่ห์ของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการผ่านโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์จึงมีแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)ชุมชนท่ามะโอขึ้น


โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้คัดเลือกชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน และมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อสนันสนุนการจัดทำโปรแกรม เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มีนักทองเที่ยวลงมือปฏิบัติ

2. เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบก ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามะโอ การจัดนิทรรศการและการออกบูธส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จํานวน 10 โปรแกรม ดังนี้

1. บูธสาธิตการพิมพ์ใบไม้จากธรรมชาติ Ecoprint บนผืนผ้า

2. บูธสาธิตการทำขนมเกลือโบราณ

3. บูธสาธิตการทำดอกผึ้ง

4. บูธสาธิตการทำตุงพญายอ

5. บูธสาธิตการทำายาสีฟันสมุนไพรใบข่อย

6. บูธสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

7. บูธสาธิตการทำสวยกาบ

8. บูธสาธิตการทำพวงกุณแจมงคล 12 ราศี

9. บูธสาธิตการทำแกงฮังเล

10. บูธสาธิตการทำผางประทีป

ด้าน นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือ ปฏิบัติ ของชุมชนท่ามะโอ ในวันนี้จะเห็นได้ว่าการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เน้นการดึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่า และพัฒนาให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตน สร้างประสบการณ์ใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ สัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนลรามท้องถิ่นอย่างสักตั้งผ่านการลงมือทำและมีส่วนร่วมกับชุมชน

ที่สำคัญจะก่อให้เกิดการแลกปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นักท่องเที่ยวและชุมชน นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ผลงาน และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา สิ่งใหม่

นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ นักท่องเที่ยวใช้เวลาในชุมชนนานขึ้น เข้าใจชุมชนมากขึ้น เห็นคุณค่าของชุมชน ใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้น และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น ดังนั้น การรื้อฟื้นหรือค้นหาบุคคลเหล่านี้ โดยการนำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติเป็นตัวเชื่อม เพื่อทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในชุมชนไม่สูญหายไปเป็นเรื่องที่ดี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน