X

นางสาวไทยลำปางประกาศสละตำแหน่งหลังสวมมงกุฏเพียง 6 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองประกวดนางสาวไทย ลำปาง 2566 โดยนายวรวุฒิ อุตสาแท้)
ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
ได้ประกาศ
เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทย ลำปาง 2566 ขอสละสิทธิการดำรงตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง 2566
ตามที่กองประกวดนางสาวไทยลำปาง 2566

โดยมีนายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนา ผู้ถือสิทธิ์และผู้จัดการประกวดนางสาวไทย ลำปาง 2566 ได้ดำเนินการจัดการประกวดเพื่อเฟันหาสาวงามที่รูปร่าง หน้าตา และบุคลิกภาพที่ตีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F “soft power” ที่แข็งแกร่งของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดลำปาง เพื่อเฟันหาผู้ที่ จะ
ตำรงตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดการประกาดรอบตัดสิน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2566
ที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับดำรงตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง 2566ได้แก่ นางสาว สุวิมล พวงลำ แล้วนั้น
ในการนี้กองประกวดนางสาวไทยลำปาง 2566
ได้รับการประสานงานว่านางสาว สุริมล พวงสำ
นางสาวไทยลำปาง ๒๕๖๖ ขอสละสิทธิการดำรงตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง ๒๕๖๖ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ด้วยเหตุผลบางประการ และกองประกวดได้ทำการประสานกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งอื่นๆ แต่ผู้ที่ได้รับ
ตำแหน่งอื่นๆ ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยเหตุผลบางประการ เช่นกัน


เพื่อให้การประกวดนางสาวไทยลำปาง ๒๕๖๖ และกองประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๖ เป็นตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จะได้ทำการเฟันหาผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งนางสาวไทย ลำปาง ๒๕๖๖
ได้แก่ นางสาวชญาณิศา อ้อยหวาน เพื่อดำรงตำแหน่งนางสาวไทย ลำปาง ๒๕๖๖ และเป็นตัวแทนในการประกวด
นางสาวไทย ประจำปี ๒๕b๖ ต่อไป ทางกองประกวดนางสาวไทยสำปาง ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดการประกวต
ด้วยเต็มความสามารถ ทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดในแต่ประการใด ต้องขออภัยมาเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการกองประกวดทองนางสาวไทย จังหวัดลำปาง
(นายวรวุฒิ อุตสาแท้)
ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน