X

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปางสานโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร


เมื่อเวลา 13:30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 โดยนายกมล ถาน้อย เป็นประธานในการประชุม และนางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมโดย เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1. พิจารณาเห็นชอบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 2. พิจารณาเห็นชอบคำขอเพิ่มสมาชิกขององค์กรเกษตรกร 3. พิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร 4. พิจารณาการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

สำหรับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลำปาง


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณกาพชีวิต การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรพันธกิจหน่วยงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตร กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ แก้ไขปัญหาของเกษตรกร 2. ส่งเสริมสนันสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอ ชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 3. พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข้งแก่องค์กร
เกษตรกร 4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรภารกิจหน่วยงาน


2.การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร
1.การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
และนโยบายการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อส่งต่อให้รุ่น
คุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เพื่อสร้าง
ลูกรุ่นหลานต่อไปนั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
ดวามเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร โดยเปิดโอกาสให้
เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการผลิตรวมกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จึงได้เร่งดำเนินการ
เพื่อจัดทำและยื่นเสนอแผนและโครงการฯ ในการขอรับ
ตามโนบาย เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรมาโดยตลอดนั้น
เกษตรกร เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
มาตรฐานผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ลำปาง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ที่เป็น
การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และ ตลาดสินดำาเกษตรให้กับ
หนี้เร่งด่วน ถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี พิพากษา บังดับคดี ขาย
กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะมีการจัดระบบการบริหารจัดการ
ทอดตลาดแล้ว จำนวน 524 ราย รวมเป็นเงินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้การฟื้นฟู
117,201,395.92 บาท โดยเมื่อ กฟก. ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์
แทนเกษตรกรแล้ว หลักทรัพย์ค้ำประกันแห่งหนี้ของเกษตรกร
ผลตามความมุ่งหมาย
จะถูกโอนตามกฎหมายมาไว้ที่ กฟก. เพื่อเก็บรักษาไว้ให้
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
เกษตรกร โดยเมื่อเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและ
องค์กรเกษตรกร 1,062 องค์กร
พัฒนาอาชีพหลังจัดการหนี้ และได้ชำระหนี้คืนตามที่ได้ทำ
– สมาชิกองค์กร 88,723 คน
สัญญาไว้แล้ว จึงจะสามารถขอไถ่ถอนที่ดินคืนจากกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรและส่งมอบให้กับเกษตรกรต่อไป
สรุปข้อมูลการชำระหนี้แทนเกษตรกรจังหวัดลำปาง
ติดต่อ / ประสานงาน
ปีงบประมาณ 2549 -2565
ประเภทเจ้าหนี้
บัญชี
รวมมูลหนี้ทั้งหมด
สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
9,254,000.13
สาขาจังหวัดสำปาง
ธนาคารพาณิชย์
2,167.642.78
โทร.054-265-054
สถาบันเกษตรกร
94.995.977.71
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
นิติบุคคล
6.312.513.29
ลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธ
บุคคลภายนอก (NPA)
4,471,262.01
ดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
117.201,395.92
รวมทั้งสิ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน