X

อบจ.ลำปาง ประชุมรับฟังความคิดเห็น”โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า”

ที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บ้านศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง นายสิธิชัย​ จินดาหลวง​ ผู้ว่า​ราชการจังหวัด​ลำปาง​ มอบหมาย​ให้นาย​จำลักษ์​ กันเพ็ชร์ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​ลำปาง​ เป็นประธานเปิดการประชุมโดย​มีนาย​วรา​วุฒิ​ หน่อ​คำ​ รองนายก​ อบจ.ลำปาง​ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ​ ร่วมกับ​ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และ​รศ.ดร.อรรณพ วงศ์เรือง​ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดให้บริการรับการจัดขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปี​ 2559 ในปัจจุบันใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งเป็นระบบคัดแยกขยะเบื้องต้น คัดแยกขยะ รีไซเคิล นำขยะไปหมักเป็นปุ๋ย การนำขยะพลาสติกมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง การนำขยะอินทรีย์ไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และการบำบัดน้ำเสียจากขยะ ปัจจุบันศูนย์จัดการขยะมูลฝอยฯ มีบ่อฝังกลบ 2​ บ่อ ซึ่งมีข้อจำกัดที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีกประมาณ 1 ปี และหากจะดำเนินการสร้างบ่อฝังกลบใหม่จะต้องใช้งบประมาณ 32,500,000 ล้านบาท เครื่องจักรกลและระบบอื่นๆ​ ภายในศูนย์ฯ กำลังจะหมดอายุการใช้งาน​ลงด้วย หากจะทำการซ่อมแซมปรับปรุงหรือเปลี่ยนชุดเครื่องจักรที่ชำรุดและระบบบำบัดน้ำเสียใหม่​ จะต้องใช้งบประมาณรวม31,090,000 บาท เมื่อรวมงบประมาณทั้ง 2 ส่วนนี้จะใช้งบประมาณกว่า 63,590,000 บาทจึงจำเป็นในการพัฒนาศูนย์จัดการขยะมูลฝอยฯ ให้เป็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้พื้นที่เท่าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการฝังกลบ สามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยของทั้งจังหวัดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดลำปางเท่านั้น

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้เสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นการเผาในเตาเผาแบบตะกรับแล้วนำพลังงานความร้อนจากการเผาขยะไปทำการผลิตไอน้ำและใช้แรงดันของไอน้ำไปทำการขับเคลื่อนระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตขนาด 9.5 เมกะวัตต์ และได้เสนอให้มีการติดตั้งระบบกำจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ เช่น ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO),ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ซัลเฟอร์ออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจรคลอไรด์(SOx and Acid Gases) ไดออกซิน และฟิวแรน (Dioxinns/Furan) อนุภาคโลหะหนัก และฝุ่นละออง ทำการกำจัดโดยให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และแสดงผลแบบ Real time เพื่อเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระบบดิจิตัลติดตั้งบริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ ให้ประชาชนสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมาตรการด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจะเชื่อมโยงระบบไปยังกรมควบคุมมลพิษ หากค่าเกินมาตรฐาน​ มีระบบแจ้งเตือนไปยังกรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ​ทันที การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ที่กำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนรอบโครงการในพื้นที่รัศมี​ 1 กิโลเมตรและเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อห่วงใย และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ โดยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการกำหนดไว้ในร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะในการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนเพื่อการดำเนินโครงการต่อไป


ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยจะเน้นการจ้างแรงงานของประชาชนในพื้นที่รัศมีและประชาชนในจังหวัดลำปางเป็นหลัก มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และมีการกำหนดให้ผู้ลงทุนนำส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการและได้ให้ความสำคัญของภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนใน​พื้นที่​ที่มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยที่ประชุมได้เปิดเวทีรับฟังความคิดของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย​ พร้อมตอบข้อซักถามในทุกประเด็น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน