X

สำนักงานขนส่งลำปางเชิญชวนประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย รายได้นำเข้ากองทุน (กปถ.)

()


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เชิญชวนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ / กำหนดให้อธิบคีนำหมายเลขทะเบียนซึงเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงออกเปิตประมูลเป็นการทั่วไป และให้ถือว่าราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอเป็นอัตราค่าธรรม เนียมพิเศษสำหรับการใช้หมายเลยทะเบียนนั้นซึ่งตามกฎหมายกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมสำหรับประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดให้นำหมายเลข ทะเบียนรถ จำนวน ๓*๑ หมายเลข ออกประมูล สำหรับหลักเกณฑ์การประมูลให้เป็นไปตามประกาศกรมการ ขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึงเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

โดยมีวัตถุประสงค์
รายได้จากการประมูลทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)ซึงคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากมาย อาทิเช่น๑. การส่งเสริมการจัตการแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มความปลอตภัยในการใช้รถใช้ถนน
ลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ อ.อ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑.๒ การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๑. การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถไช้ถนน
๑.๔ การบังตับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน
๑.๕ การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๑.อ การสร้างเครื่อข่ายด๊านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๒. โครงการช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น ได้แก่
๒.๑ การพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนเนื่องมาจากการประสบภัย
จากการใช้รถใช้ถนน
๒.๒ การยกระดับคุณภาพการให้บริการยองผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
ต. การดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยต้านความปลอตภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ต.อ สนับสนุนและส่งเสริมทุนการศึกษาวีจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งเนันศึกษาวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมทุนการศึกษาวิจัยค้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างแท้จริง
๓.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์งานวิจัยต้านความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน