X

สสทน.ภาคเหนือ 17 จังหวัดประชุมใหญ่วิสามัญขับเคลื่อนการท่องเที่ยวช่วงการระบาด โควิด-19

()

ที่ฟิลิโป้ จิตต์อารีวิลเลจ 1 ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว ต้อนรับนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 18 สมาคม ในการประชุมวิสามัญสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด
เพื่อเตรียมจัดงานสัญจรที่ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 2565


นาง สุมาลี จังเกษม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ในฐานะ ประธานจัดการประชุม กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีการหารือกันกับคณะกรรมการโดยให้เป็นการประชุม วิสามัญ เนื่องด้วย สมาคมฯ ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มาตลอดการระบาด ของโควิต-19 ที่เกิดขึ้นและในปี 2565 นี้จะมีการ ประชุมใหญ่
สามัญ ในเดือน มิถุนายน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และรวมถึงนายกสมาคม ที่จะหมดวาระลง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้เดินหน้าและเป็นรูปธรรมต่อไป


สำหรับการประชุมวิสามัญในครั้งนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1.1 วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ 1.2 มอบหมายผู้บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมครั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 นายกสมาคมฯ แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งให้ที่ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 3.2 รายงานและแจ้งให้ทราบของแต่ละสมาคมด้ไแก่ 1. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 2. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชียงราย 3. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชียงใหม่4. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พะเยา 5. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ลำพูน 6. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน 7. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ล าปาง 8. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ แพร่  9. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ น่าน 10. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ตาก 11. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กำแพงเพชร 12. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ สุโขทัย 13. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 14. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พิษณุโลก 15. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ อุตรดิตถ์16. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พิจิตร 17. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นครสวรรค์ 18. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ อุทัยธานี 19. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ แม่แตง

4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณา ผู้สอบบัญชี ของสมาคมฯ

4.2 พิจารณา รายงานสถานะทางการเงิน, งบการเงิน, งบดุล ส าหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4.3 พิจารณา เรื่องต่าง ๆ หากมีผู้ขอรรจุในวาระ ก่อนการประชุมหรือในระหว่างการประชุม 4.3.1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ บางข้อ หรือเปลี่ยนข้อบังคับทั้งเล่ม เพื่อให้ถูกต้อง, ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบัน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
พิจารณา การประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ จังหวัดล ปาง ( วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 )

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน