X

ลำปาง เดินหน้าจับฉลากแปลงจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดงอีก ส่วนอีก1 หมู่บ้านอยู่ระหว่างชดเชย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายศรัณยู มีทองคำ รอง.ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 โดยมี นายกิติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน , คณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร , ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ , หน่วยงานราชการ , หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราษฎร และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี

นายศรัณยู เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการดําเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธาน ได้เห็นชอบและมีประกาศรายชื่อราษฎรผู้ผ่านหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิจับฉลากในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 819 ราย จนนำมาสู่การพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรฯ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญขั้นตอนหนึ่งที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส และเป็นธรรมในการดําเนินการ

ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามประกาศดังกล่าวก็ได้ขออุทธรณ์ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ให้ความสําคัญ และติดตามเร่งรัดงานอพยพมาโดยตลอด ปัจจุบันพื้นที่ที่รัฐได้จัดสรรให้แก่ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยเริ่มจะหายากมากขึ้น เพราะจำนวนราษฎรของประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนที่ดินยังคงมีอยู่เท่าเดิม จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าได้ไปจำหน่าย จ่ายโอน ปกปักรักษาให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้สืบชั่วลูกหลานสืบไป และขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าการจับฉลากแปลงจัดสรรในวันนี้ได้แสดงถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรอีกส่วนหนึ่งด้วย


ขณะที่ นายบุญเทียร คําภริะปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (หก-มม.) กฟผ.แม่เมาะ ในฐานะ ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัดสรรให้แก่ราษฎรที่อพยพครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่นั้น
ในส่วนของราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะรองรับการเข้าอยู่อาศัย ทั้งวัด , โรงเรียน , สาธารณูปโภค , อ่างเก็บน้ำ , ระบบชลประทานในพื้นที่จัดสรร เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จึงมีมติและมอบหมายให้จับฉลากแปลงจัดสรรสำหรับราษฎรที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และประกาศเรื่องเดียวกัน ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งมีราษฎรที่ผ่าน หลักเกณฑ์จาก 4 หมู่บ้าน ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีจํานวน ทั้งสิ้น 819 ราย ดังนี้


1. ราษฎรอพยพบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 264 ราย
2. ราษฎรอพยพบ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 158 ราย
3. ราษฎรอพยพบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 192 ราย

4. ราษฎรอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 205 ราย
สำหรับการอพยพราษฎรหมู่บ้านที่ 5 คือบ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ จำนวน 476 ครัวเรือน ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บุกรุกพื้นที่รองรับ 590 ไร่ 63 ราย

นายบุญเทียร ยังกล่าวด้วยว่า ในการจัดงานครั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนสถานที่และการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ส่วนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตามขั้นตอนในการจับฉลาก ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยได้รับความอนุเคราะห์จากกฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ด้าน นายกิติกร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ที่เดินทางมากันจนถึงวันนี้ที่ได้จับฉลากแปลงจัดสรรฯ พวกเราต่อสู้และรอคอยกันมาอย่างยาวนาน วันนี้ลงพื้นที่ลงมาดูด้วยตัวเองก็เห็นการดำเนินการเป็นไปด้วยดี
ทั้งนี้ อยากจะฝากราษฎรทุกคนการที่เราได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ การจับฉลากบางคนอาจได้แปลงที่ไม่ติดเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องเดิมที่คุ้นเคย ก็ขอให้พูดคุยเจรจากัน ร่วมไม้ร่วมมือพร้อมใจกันสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนที่ทำให้เกิดการจับฉลากในครั้งนี้ทั้งจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัด , พลังงานจังหวัดลำปาง , กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆ ทีร่วมกันผลักดัน ตอนนี้ยังมีเพื่อนๆ เราอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยคิง ที่ยังสรุปผลไม่เสร็จ แต่อย่างน้อย 4 หมู่บ้านดำเนินการลุล่วงไปแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป” นายกิติกร กล่าว.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน