X

ลำปาง ออกประกาศเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้มประชาชนพื้นที่

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ทราบโดยทั่วกันว่า มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายๆ พื้นที่ โดยมีที่มาจากสถานบริการ สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดลําปาง ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยบริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างการควบคุมโรคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปางอย่างเหมาะสม และสามารถรักษาความสมดุลดังกล่าวได้มาโดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง นั้น

เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนจากต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดลําปาง เป็นจํานวนมาก ประกอบกับจังหวัดลําปางพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อได้เชื่อมโยงกับสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานบริการที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จังหวัดลําปางเห็นว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดลําปาง จึงขอเน้นย้ำมาตรการ ดังนี้

๑.ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลําปาง และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลําปาง เพิ่มความ ระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคล หรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก/แออัด และที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จําเป็น กรณีมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีบุคคลจํานวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (D-M-H-T-T) (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai Cha na : ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะหรือหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแล การเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยทางรถไฟ รถประจําทาง และเครื่องบิน ขอให้กําชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. ให้อําเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยใช้มาตรการเดิมที่จังหวัดลําปางได้ใช้มาโดยตลอดในระยะที่ผ่านมา หากสงสัยหรือพบอาการป่วย ให้ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกําหนด

โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติจังหวัดลำปาง ออกประกาศเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ทราบโดยทั่วกันว่า มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายๆ พื้นที่ โดยมีที่มาจากสถานบริการ สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดลําปาง ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยบริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างการควบคุมโรคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปางอย่างเหมาะสม และสามารถรักษาความสมดุลดังกล่าวได้มาโดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง นั้น

 

เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนจากต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดลําปาง เป็นจํานวนมาก ประกอบกับจังหวัดลําปางพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อได้เชื่อมโยงกับสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานบริการที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จังหวัดลําปางเห็นว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดลําปาง จึงขอเน้นย้ำมาตรการ ดังนี้

 

๑.ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลําปาง และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลําปาง เพิ่มความ ระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคล หรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก/แออัด และที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จําเป็น กรณีมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีบุคคลจํานวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (D-M-H-T-T) (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai Cha na : ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะหรือหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

 

๒. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแล การเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยทางรถไฟ รถประจําทาง และเครื่องบิน ขอให้กําชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

๓. ให้อําเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยใช้มาตรการเดิมที่จังหวัดลําปางได้ใช้มาโดยตลอดในระยะที่ผ่านมา หากสงสัยหรือพบอาการป่วย ให้ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกําหนด

 

โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน