นายกอบจ.ลำปางดึงดร. นิติภูมิ นวรัตน์เสริมทัพบริหารงาน

เมื่อที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ลำปางนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปาง  นำคณะผู้บริหารแถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งก่อนแถลงนโยบายได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร รองนายก  โดยเฉพาะที่ปรึกษานายอบจ.ลำปาง ทางคณะผู้บริหารได้เปิดตัว ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ หรือ นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นักพูด. นักปาฐกชื่อดังเป็นว่าที่ที่ปรึกษานายอบจ.ลำปาง


ต่อมานางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปางได้แถลงนโยบาย9 นโยบายหลักต่อสภาฯ  ได้แก่.1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม 2.นโยบายด้านการท่องเที่ยว 3.นโยยายด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4.นโยบายด้านสาธารณสุข 5.นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและวะฒนธรรม 6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. นโยบายพัฒนาการเมืองและการบริหาร 9.นโยบานฝยด้านความร่วมมืิอกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น


นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปางกล่าวว่า นโยบายการบริหารอบจ.ลำปาง เป็นการบริหารให้สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล แผนการพัฒนาจังหวัด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความต้องการของท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และแนวทางในการจัดระบบบริการสารธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1.หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรงจสอบได้ 2 หลักความเหมาะสม และคุ้มค่า 3.หลักความทั่วถึง เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม 4.หลักการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น
นางสาวตวงรัตน์กล่าว.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน