มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยาการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์การบริหารการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ชุมชน ชมรมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดน่าน (อำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง และอำเภอเวียงสา)

ทั้งนี้ อาจารย์กรุณา ใจใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ และอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ทีมทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย ทั้งร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ พื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดลำปาง (อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ และอำเภองาว)