นายตำรวจลำปางอดีตผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติ และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

พ.ต.ท. ดร.จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เคยเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาดำรงชีวิต พ.ต.ท. ดร.จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุลเปิดเผยว่า หลังว่างเว้นงานราชการ ผมมักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ได้มีโอกาสได้เป็นคณะช่วยเขียนหนังสือเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา จึงมีความคิดว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน ตามที่เคยศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่จะใช้ในการดำรงชีวิต ยังสามารถนำไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน รวมไปถึงการศึกษาในระดับต่าง ๆอีกด้วย

ซึ่งผมได้ต่อยอดและทำวิจัยในหน่วยงาน โดยศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการของนักเรียนนายสิบตำรวจ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำหนดองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของนักเรียนนายสิบตำรวจ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษารวมไปถึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในการเขียนงานวิจัย ได้พบข้อมูลต่าง ๆ มากมาย จึงได้นำกิจกรรมทางการเกษตรมาใช้ในการดำรงชีวิตควบคู่กับการประจำ โดยใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำกิจกรรม โดยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังบนพื้นฐานของอินทรีย์ ซึ่งปราศจากสารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว การเกษตร..ได้ศึกษาและลองผิดลองถูก และปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด สามารถดำรงชีพได้อย่างพอเพียง มีอะไรที่ปลูกก็กินซึ่ง เป็นการดำรงชีพที่พอประมาณ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น