พ.ส.น.อ.ภาคเหนือจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ได้จัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้มีกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ในสถานศึกษา อย่างยั่งยืน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงานกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานในพิธี กล่าวว่า ” หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดถือว่าเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้เยาวชนห่างไกลในการทุจริต ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำไปบูรณาการได้อีกหลายเรื่องต่อผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนถ่ายทอดกับลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และยังนำไปปรับใช้ในกระบวนการทางลูกเสือได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน ของ พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ ”

ในการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ได้มีศักยภาพและความพร้อม ในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด นำไปใช้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดว่าที่พันตรีณรงค์ นพคุณ ประธาน พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ กล่าวว่า ” การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ ช่อสะอาดอาชีวศึกษา ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ควรนำไปต่อยอดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักยั้งคิด รู้จักวิเคราะห์ ใช้กระบวนการ และวิธีการของลูกเสือ สร้างความสามัคคี มีความผูกพันต่อกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข “โดยมีคณะวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง และมีบุคคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 130 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

คุณวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญ สำนักงาน.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง วิทยากรให้ความรู้ กล่าวว่า ” การบรรยายครั้งนี้มีความตั้งใจอยากจะให้กระบวนการทุจริตหรือการคอรัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดในสังคมไทย ส่งเสริมในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดยกาสร้างเครือข่ายในภาคของเยาวชน ประชาชน ร่วมถึงครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปขยายผลกับทางนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะ ให้ตระหนักถึงเรื่องการทุจริต คือบ่อนทำลายประเทศ ท้ายนี้อยากให้ครู นักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ ช่วยกันเผ้าระวัง สอดส่องดูแล หรือแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน.ป.ป.ช.ประจำจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ” (ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง รายงาน)​

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น