X

ลำปาง เปิดฟาร์มตัวอย่าง รับชาวบ้านร่วมฝึกอาชีพและจ้างงานบรรเทาผลกระทบจาก “COVID-19”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมเปิดพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน ทำการรับสมัครสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวน 50 ราย เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลลงสู่ชุมชนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในเขตท้องที่

โดยการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว นายนิกร ชาวน่าน ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เปิดเผยว่า กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพครั้งนี้ ทางโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำฯ ได้ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำขึ้น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง…ต้านภัย COVID-19” ทั้งนี้เพื่อจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ ที่กำลังประสบปัญหาการว่างงานขาดรายได้ ในช่วงที่โรคติดเชื้อ “COVID-19” แพร่ระบาด โดยการช่วยเหลือทางโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำฯ จะทำการบุกเบิกพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ นำผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 50 คน เข้ารับการฝึกอาชีพเรียนรู้ในเรื่องวิถีการทำสวนเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ จัดสรรผืนที่ดินสำหรับทำการกักเก็บน้ำ, การจัดทำแปลงปลูกพืชไม้ผลไม้ยืนต้น ในลักษณะไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง, การปลูกพืชสวนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ครัวเรือน, การเลี้ยงสัตว์เป็ด ไก่ การเลี้ยงหมูหลุม และการทำประมงเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมจะใช้เวลาทั้งหมด 30 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีความมุ่งหวังที่ต้องการให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนท้องที่ได้ร่วมเรียนรู้รณรงค์ให้ชาวบ้านได้หันมาใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทำการเพาะปลูกทำสวนเกษตรในไร่นา เพื่ออย่างน้อยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้ชุมชนพออยู่พอกิน มีแหล่งอาหารสำรองไว้ในช่วงวิกฤตยามต้องตกยากลำบาก โดยถือเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารที่พี่น้องประชาชนสามารถสร้างขึ้นเองได้ ซึ่งจะช่วยทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้ให้แก่ครัวเรือน และหากเหลือจากรับประทานยังจะสามารถนำไปขายช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน