X

เจ้าคณะจังหวัดลำปางทำหนังสือด่วนให้วัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภทป้องกันโควิด-19

ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติพิเศษ 2/2563 เรื่องให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 มีก​จ​8ารขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 ได้ง่ายโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อกอรปกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

ดังนั้น เพื่อป้องกันพระภิกษุ และประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงสมควรให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภทยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 1 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน